Social Icons

Yarsan

2012-11-07

تهدید علیه آقا سید فلک الدین کاکایی توسط تروریستهای انسانکش قویا محکوم میکنیم.


تهدید علیه آقا سید فلک الدین کاکایی توسط  تروریستهای انسانکش  قویا محکوم میکنیم.

در حمایت از سید فلک الدین کاکە ای و به پاس زحمات این مرد بزرگ
درد ما یارسانیان ایران کجا و درد مردم کاکەای کوردستان عراق کجا؟
ما برای بە رسمیت شناختن چه ها که نکشیدیم و آنها برای رسمیت نشناختن چه ها که نمیکنند؟ 
ما در ایران تشنە آزادی بیان و آزادی عقیدە هستیم و در اینراه هزاران جانباختە دادە ایم و هر روزه ما مردم یارسان را با عناوین کافر، شیطان پرست، نجس و غیرە مورد توهین و ظلم قرار میدهند.ما در آرزوی به رسمیت شناختە شدن دین مان از طرف حکومت هستیم، چون خستە شدیم از بس کە سالها در خانه یارسانی بودیم و در مدرسە شیعه، در جمخانه شخصی خودمان، به سلطان و داوود متوصل میشدیم ولی در دانشگاه و مدرسە در میان همکاسیهای مسلمانمان به ابوالفضل و فاطمه زهرا قسم میخوردیم. در خانه یارسان بودیم ولی در محل کار مسلمان. خستە شدیم از جعل هویت اجباری. خستە شدیم از انکار هویت از جانب حکومت. اما در حکومت اقلیم کوردستان عراق، حکومت حریم با تلاش های استاد سید فلک الدین کاکە ای وزیر فرهنگ و هنر سابق اقلیم کوردستان از مردم کاکە ای کوردستان خواست کە اقدام و همت کنند و دین شان را در قانون اساسی حکومت کوردی به رسمیت بشناسانند. متاسفانه مردم کاکە ای گفتند نە! نمیخواهیم دین ما آشکار بشود( مگر ٧٣٦ سال پیش سلطان صحاک در هورامان دین یاری را آشکار نکرد). گفتند در شناسنامه ما بهتر است بنویسند مسلمان!!! حالا که آن فرصت طلائی از دست رفت و مردم کاکە ای کوردستان از هیچگونه حقی تحت حمایت قانون اساسی برخوردار نیستند، به تازگی با کمک برخی از نویسندگان بزرگ کاکەای کوردستان، حکومت قبول نمودە که در کتاب درسی شناخت ادیان، دوازدە صفحه را به شناخت دین یاری(یارسان و کاکە ای) اختصاص بدهند. اما باز عدە ای افراطی و خشک مذهب، اینبار پا را فراتر نهادە و با تهدید به قتل استاد سید فلک الدین و دیگر نویسندگان کاکە ای خواستار حذف آن دوازدە صفحه، از کتاب مذکور شدە اند. راستی درد کجاست؟ و چرا بسیاری از کاکە ای های کوردستان نمیخواهند کە دین و آیین آنها شناختە بشود؟
جامعه کاکه ای(یارسان) بە درازای تاریخ از جانب افراطیون دو جبهە خودی و غیر خودی تحت فشار مضاعف قرار داشته اند، که این باعث گردیدە کاکە ای های کوردستان بخاطر حفظ خود و خانوادەشان به جعل هویت خود پرداختە و دین خود را از منظر عموم پنهان بسازند. برای همین اگر کسی چه کاکە ای و چە غیر کاکە ای اقدام به انتشار عقاید و باورهای آنان بنمایند بلافاصلە مردم کاکە ای کوردستان عراق نگران و پریشان میشوند. سئوال اینجاست تا کی مردم کاکە ای میخواهند خود را بدلیل ترس، کتمان هویت نمودە و خود را همچون یک زندانی عقیدتی و دینی، باورهایشان را در پستوی خانە هایشان محبوس کنند؟ 
مردم کاکه ای(یارسان) همیشه درمبارزات ملت کورد بر علیه صدام حسین خونخوار نقشی مهم و اساسی ایفا نموده و برای رسیدن ملت کورد به آزادی، هزاران شهید داده اند. سالها آوارگی و گرسنگی و مشقت به جان خریدەاند. به چه علت تا مسئلەی آئین یاری و کاکە ای به میان می آید، مردم کاکە ای به پنهان کاری متوصل میشوند؟ درد چیست؟ درمان کجاست؟
مردم کاکە ای در طول تاریخ وابستگی کامل خود را به مسئله ملی ثابت نمودە اند. اینکە بخشی از ملت کورد به خاطر اتفاقات تاریخی و حمله اعراب ، دین اسلام را پذیرفتە اند، مبارک و پیروزشان باشد. اما نباید هیچ مسلمانی، مردم یارسان و کاکە ای را بدلیل وابستگی آیینی و دینی مورد سرزنش. تحقیر و کشتار قرار بدهد. چراکه ما یارسانیان(کاکە ای) نه تنها زبان و نژاد و ملتمان کورد است بلکە دین، گاهشمار(تقویم) و کلیه مراسمات و رسوم مان به زبان کوردی و عجین شدە با فرهنگ کهن کوردی است. در باور ما حتی رودخانه ها و کوههای کوردستان همچون سیروان، تشار، غسلان، دالهو، هورامان و ... برایمان مقدس است. اگر قرار باشد ما وابستگی آیینی مان را بدلیل ترس از مسلمانان تندروی کورد مخفی کنیم، پس نباید این انتظار را از ما داشتە باشند کە وابستگی ملی مان را نیز پنهان نکنیم و کورد بودن خودمان را افتخار بدانیم. به باور ما همانگونه کە یارسانیان در ایران توانستند اثبات کنند که آئین یاری پایه و بخش مهمی از فرهنگ ملت کورد را تشکیل میدهد، کاکە های کوردستان نیز بهتر است از فلسفه غنی آئین یاری با هموطنان کورد خود، صحبت کنند و از واقعیت ها، زیباییها و اصیل بودن این آئین کهن کوردی پرده بردارند. هر انسانی فرهنگ و باورهای ملی خود را رد نماید، مسئله هویت ملی خود را هم زیر سئوال میبرد. واقعیت آن است که مردم کاکه ای همانطور که ملت کورد را برای رسیدن به اهدافش که همان آزادی و زندگی در سایە آرامش و احترام، همراهی کرده، بلکە همزمان بخش بسیار ارزشمندی از گنجینه فرهنگی ملت کورد را نیز پاسداری نموده است. 
در این راستا زحمات محققین بیطرف یارسانی(کاکە ای)که در امر شناخت دین یاری تلاش کردە و با قلم خود، زیبائیهای فلسفی و انسانی دین یاری را به دیگران میشناسانند، را باید ارج نهاد. استاد سید فلک الدین کاکه ای بخش عظیمی از عمر پر برکت خویش را در مبارزات ملت کورد بر علیه ظلم و بی عدالتی صدام حسین دیکتاتور، سپری نمودە و به عنوان پیشمرگه، سالها شانه به شانه دیگر مبارزان راه آزادی همچون کاک مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کوردستان برای خدمت به ملت کورد و نجات آنها از یوغ ستم دیکتاور عراق جنگیدە است. برادران کاکە ای و ملت کورد، کاک فلک الدین کاکە ای شایستە تقدیر و قدردانیست نه تهدید به مرگ و ارعاب. ما یارسانیان باید به داشتن انسانهایی همچون فلک الدین کاکە ای افتخار کنیم که نه تنها مسلمانان کوردستان بلکە مسیحی ها و ایزدی های کوردستان از ایشان به عنوان شریف ترین،پاکترین و درستکارترین وزیر کوردستان یاد می کنند. استاد سید فلک الدین کاکە ای کە رفتار و کردار خود را از باورهای دین یاری و یارسان به ارث بردە است، نه تنها مایە افتخار ما کاکە ای هاست بلکە مورد احترام همە کوردستان و کوردستانی هاست. او به عنوان یک روزنامه نگار و یک محقق بزرگ کاکەای به همان نسبت که به تمامی ملت کورد خدمت کرده، امروز با قلم شیوا و رسای خود با بررسی فلسفه یاری مشغول خدمت به جامعه یارسان/ کاکە ای است. شناختن دین یاری به شکل صحیح و شایسته، وظیفه فرد فرد یارسانیهاست. بر خود وظیفە دانستم که از زحمات غرور آفرین ایشان، نهایت تشکر و قدردانی را بجا بیاورم و برای استاد سید فلک الدین کاکه ای هموارە آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت از صاحبکرم خواستارم.
اول آخرم یار / فیروز یوسفی ٧/١١/٢٠١٢ نروژ 
 متأسفانه همین تهدید را بر علیه من کردن. حفنهء أز نا دانش و بیسوادهای دنبال کفته سیدهای مرتجع شیعه پرست شائعه همچنین برای من دریافت کردن گویا من مشغول کشف کردن دین یاری هستم. بجز أز خلافات سیاسی ما، بند‌ه با افتخار کامل و صدای بلند میگویم کە آقای سید فلك الدین کاکەیی یکی أز شعلهای بزرگ روشنفکری من أست و آمادگی خود را باغاز میکنم کە بجان و مال و حال خودم و خانوادەم أز ئیشان حمایت و دیفاع میکنم.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar