Social Icons

Yarsan

2012-11-16

لطفا توجه فرمایید. عزیزان خرسندیم به اطلاع شما برسانیم که از امشب به مرور هر روز بخشی از مقاله ارزشمند و تحقیقی مرنو از دریچه پردیور به قلم سید امین رسایی(متولی بارگاه سلطان صحاک) در بارە روزه مرنوی که در اختیار مدیریت پیج یاری یارسان قرار گرفتە است را در اختیار عموم علاقه مندان قرار بدهیم. بخش نخست


لطفا توجه فرمایید. عزیزان خرسندیم به اطلاع شما برسانیم که از امشب به مرور هر روز بخشی از مقاله ارزشمند و تحقیقی مرنو از دریچه پردیور به قلم سید امین رسایی(متولی بارگاه سلطان صحاک) در بارە روزه مرنوی که در اختیار مدیریت پیج یاری یارسان قرار گرفتە است را در اختیار عموم علاقه مندان قرار بدهیم. بخش نخست
اول آخر یار 

بی شک یاران عزیزی که قلم بدست میگیرند و در راستای آئین حقیقت قلم فرسای می نمایند اوّل ناشی از ایمان و اعتقادی است که به باورهای انسان ساز یاری دارند و بعد دغدغهء خاطر آنها در مسیر بهبود بیان آموزه های یارستان است تا پیروان این آئین با سهولت هر چه بیشتر بتوانند از گنجینه های بی پایان دین حقیقت بهرەمند گردند این حقیر به سهم خود تلاش خستگی ناپذیر این بزرگواران را ارج می نهم و دست تک تک این مریدان با اخلاص و با ایمان یاری را به گرمی می فشارم و می بوسم و از صمیم قلب به آنها خدا قوّت می گویم هر چند راهی که پیروان حقّ انتخاب می نمایند فقط بخاطر خوشنودی و رضای حضرت دوست میباشد و در قبال آن هیچ انتظار و چشم داشتی به غیر از نظر حضرت معبود ندارند و نخواهند داشت ، طالب وارسته همیشه جهتش به سوی حضرت حقّ است و هیچگاه انتظار تحسین و پاداش برای عمل خیری که انجام داده نداشته است و چنانچه در این مسیر حقیقت صدها بار مورد سرزنش و طعن قرار گیرد چون لازمه کمال همین است آنرا با دیدۀ منّت پذیرا میباشد پس طالب حقّ باید دلی داشته باشد بی غش و صبور و جفاکش و سینه ای داشته باشد از شوق حقّ پر آتش و در این میدان یاری هر کس هست نتواند تاخت و در این مسیر کمال و بساط یاری نرد نتوان باخت و دل عاشق و مرید حقّ لانه ء شیر است و کسی خود را در دریایی خروشان آن در آورد از این جسم فانی سیر است و برای رهای از دام تن و این دنیایی فانی لحظه شماری میکند ما مردم یارستان باید دلی داشته باشیم بی کینه و روحی آگاه تا بتوانیم هر نقد و بررسی را با دل و جان پذیرا باشیم زیرا در هر جامعه ای نقد و بررسی بیشتری باشد به تبع پیشرفت و شکوفای در تمام زمینه ها به مراتب بیشتر خواهد بود و اینجانب بر خود واجب دانستم تا در مورد کتابی که تحت عنوان مرّنو از سوی برادران عزیز جم نشین جمخانه ء جناب در تهران به چاپ رسیده که جای بسی تشکر و تقدیر و قدردانی میباشد ، نقد و بررسی داشته باشم از آنجایکه آئین حقیقت براساس اصول و مبانی و ارکانی که در صدر پردیور بنا و پایەگذاری گردیده مردم یارستان اصول و ارکان خود را نشأت گرفته از ظهور حضرت سلطان میدانند و بر همین اساس هم ، آنچه در پردیور تدوین و مقرر گردیده سر لوحه و سر مشق خود قرار میدهند و بر این باور هستند که هیچکس قادر به تغییر اصول و ارکانی که توسط حضرت سلطان تدوین گردیده نخواهد بود و بزرگان ،مبلغین ، مروّجین و کلام خوانها باید بر اساس همان اصل ، مردم یارستان را ارشاد و هدایت نمایند از آنجایکه پس از ظهور حضرت سلطان چندین دورۀ تجلّی ذاتی دیگر متجلّی و جلوه گر شده است و در هر دوره ای دفتری یا دفاتری در حد توان ذاتی خود بر اساس اصول و ارکان پردیوری برای پیروان یارستان تحریر و به نظم در آمده است که نه تنها هیچکدام از این دفاترها از چهار چوب اصول ارکان پردیور خارج نشده بلکه مکمّل و آشکار کنندۀ بیشتر دفتر پردیوری بوده است و با توجه به پراکندگی پیروان یارستان در اقصی نقاط جهان در گذشته به علت عدم دسترسی به مرکزیت یارستان یعنی مناطق چهار گانه ء دالاهو که چهار قلعه ء دالاهو را تشکیل میدهد ، پیروان یارستانی که دور از دالاهو بوده اند در مورد اصول و ارکان یاری به همان دفاتری بسنده کرده اند که در اختیار داشته اند و اطلاعات آنها محدود بوده است به مکان یا محلی که در آنجا زندگی کرده اند ، در مورد آداب و رسوم و سنن یاری که نشأت گرفته از فرهنگ غنی یارستان بوده چندان اطلاعات و آگاهی نداشته اند که خود موجب چند گانگی در بجا آوردن فرائض دینی از قبیل گرفتن روزه و مناسبتهای ویژه ای که در فرهنگ غنی و پر بار یاری موجود است و همچنین شناخت در مورد فصول سال و مناسبتهای سرفصل و فرهنگی دیگر که از ظهور حضرت سلطان در مناطق دالاهو رایج بوده است در حالی که این فرهنگ و تاریخ سلطان سحاکی متعلق به تمام یارستان بوده و هست امّا متاسفانه قسمت قابل توجهی که از مرکزیت یارستان دور بوده اند از آن نه تنها محروم گشته اند بلکه تا حدودی بی خبر و بی اطلاع بوده اند ، باز هم جای خوشبختی است در عصری قرار گرفته ایم که عصر ارتباطات و تکنولوژی میباشد تا یارستان در جای جای این کرۀ خاکی بتوانند به فرهنگ و سنن و میراث ارزشمند یاری دسترسی و بهرەمند گردند فرهنگ و آموزه های یاری چنان گسترده و وسیع است که از توان ما خارج است تا بتوانیم به راز و رمزهای آن پی ببریم زیرا پیدایش و آفرینش این جهان هستی از پیچیدگیها و ابهامات و ناشناخته ها و چون و چراهای زیادی برای ما انسانها برخودار است که برای پی بردن به عظمت و حکمت خالق هستی و اسرار نهفته ء آن ما انسانها بیشتر از دریچه و دید این دنیای مادی به آن می نگریم زیرا علم اکتسابی و آکادمیک در این زمینه محدود بوده و از بیان و اثبات آن ناتوان که فقط در حد و محدودۀ خود به مطالعه و بررسی پرداخته است و هیچگاه قادر به تشخیص پیچیدگیهای دستگاه آفرینش نبوده است .
حضرت نوروز یکی از چهل تنه ء حضرت آسید براکه میفرماید : 
مستوفی مفلس اسم اعظمن= علم عالمان گشت کسر کمن 
آری علم عالمان جهان در برابر عظمت و راز و رمزهای این جهان هستی ناتوان و ناقص میباشد بلکه این آئین حقیقت است که پردۀ اسرار آنرا برای پیروان خود آشکار نموده است و از طریق دریای بیکران دفاتر یاری است که دریچه ای نور بر رویمان گشوده میشود تا وارد دیار معنا گردیم حضرت نوروز دوباره میفرماید : 
آخر حقیقت شکاوان پرده = موانیم طومار سودای چند هرده 
آری آئین حقیقت است که تمام اسرار نهفته را نمایان نموده است تا انسان بتواند به کشف استعدادهای بالقوۀ باطنی که در درونش تعبیه گردیده همت بگمارد تا بتواند از ظلمات و سر درگمی های این جهان مادی عبور کند و دروازۀ نور و رحمت را به روی خود بگشاید و حضرت حق را در همه حال در درون خود حی و حاضر بداند و تا زمانیکه گرفتار قید و بندهای این جهان ماده هستیم قاد ر نخواهیم بود به قلمرو معنوی وارد شویم و تنها راه رهایی متمسک بودن به آموزه های یاریست که همه چیز را برایمان آشکار و روشن نموده است .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar