Social Icons

Yarsan

2012-11-12

دیدی(بیر ۆ بوچون) ئیوە دەربارەی (( ئایینی کاکەیی (یارسان) لە کتێبی ئایین ناسی بۆ پۆلی شەشەمی ئامادەیی لە کوردستاندا)) چیە؟


دیدی(بیر ۆ بوچون) ئیوە دەربارەی (( ئایینی کاکەیی (یارسان) لە کتێبی ئایین ناسی بۆ پۆلی شەشەمی ئامادەیی لە کوردستاندا)) چیە؟

دیدگاه شما نسبت به انتشار باورها و رسومات دین یاری در کتاب شناخت ادیان کلاس 
ششم در کردستان عراق چیست؟


به باور من برای شروع کار بسیار بزرگیست. همچنان که دیگران از باورها و اعتقادات خودشان میگویند ما نیز این حق را داریم کە از زیبائیهای دین یاری و از اعتقادات و رسومات یارسان به دیگران بگوییم. دیگر زمان پنهان نمودن و تقیە بە سر آمدە است، چرا کە این تقیە بدترین ضربه ها را به دین و مردم ما زدە است. چیزی کە میخواهم اینجا بگویم این است کە برای شروع خوب است اما بسیار ناقص است و جای کار بیشتر دارد. یارسان یا کاکە ئی را آنگونه کە باید و شاید معرفی نکردەاند و جای تاسف آن است کە از زبان نویسندگان این چند صفحه با خبر شدم که برای مدت زیادی قبل از انتشار کتاب این مطالب در اختیار افرادی مشخص از یارسانیان ایران در اروپا بودە است که در بین آنها اشخاصی را از نزدیک میشناسم و درد آور است با وجود هزاران دلیل مستند کلامی که دین یاری، دینی است کە نه تنها وابستە و زیر مجموعەی هیچ دینی نیست و خود ریشە است اما در این چند صفحه، دین یاری را یک آیین صوفیگری و سرچشمه آن را باورهای میترایی و گاها با تلقین به صوفیگری اسلامی بر شمردەاند. من بعنوان یک یارسانی کورد ایران، از نویسندگان کاکەیی کوردستان عراق گلگی ندارم . ولی جای تاسف است کە بسیاری از دورە های یاری که ده ها دلیل دفتری در دفتر دیوان گورە پردیوری و دفتر دورە خاموش و دفتر شیخ امیر برای اثبات انها وجود دارد را از قلم انداختە اند و در بخش معرفی دورەهای یاری اسمی از دورە شاه فضل(منصور، نسیمی ، ترکه، ذکریا و ... یاران ایشان هستند) و دورە آسی براکه (نوروز، تیمور بانیارانی و سی و هشت تن دیگر یاران ایشان هستند). دورە خان آتش و ..... در این کتاب نیست. اینجاست کە ابتدا باید از یارسانیانی کە خود را از جامعه یارسان ایران و صاحب نظر و کارشناس یارسان در اروپا میدانند و قبل از چاپ این کتاب ماه ها این چند صفحه در اختیار آنها بودە، بایستی از آنها پرسید که چه توجیهی برای این کوتاهی خود دارند؟ مشکلات و ایراد های دیگر بسیاری در این چند صفحه کە دربارە دین یاری نوشتەاند وجود دارد که به عنوان نمونه دیگری، حتی ننوشتند کە اسم دین ما یاری است و از آن بعنوان آیین کاکەای و یارسان نام بردە اند. در حالی کە کاکەای و یارسان یا حتی اهل حق را به پیروان دین یاری میگویند. اصلا برایم قابل هضم نیست که کسانی کە خود را صاحب نظر دین یاری میدانند ولی کوچکتری اشتباهات در این مطالب را به آنها گوشزد نکردەاند. چرا؟ البتە باید از نویسندگان کاکەی سپاسگذار بود که حداقل زبان دفتری را همانگونه کە در دفتر هم به آن اشارە شدە است را کوردی گوران(زبان دفتر و اسمی از اسامی سلطان صحاک) دانستە اند. بر خلاف عدەای کە امروز از زبان کوردی گوران بعنوان زووان سیدانە، یا نمیدانم کوردی جنوبی و یا کوردی خوارین یاد می کنند. بهرحال به باور این کمترین این چند صفحه را باید از اول کامل مورد بازبینی قرار داد ولی همانطور که گفتم نکات ارزشمندی هم در این کتاب است بویژه در بارە زن در باور یارسان و .غیرەInga kommentarer:

Skicka en kommentar