Social Icons

Yarsan

2012-11-20

مختصری در بارە اعیاد مقدس یارسانیان گوران


کلام یارسان شناختی وە بارەی ئائین یارسانی 
لطفا در بحث تفسیر کلام زیر شرکت کنید و پیگیر نظرات دوستان و اعضا بشکل کامنت باشید. سپاس از همە
تفسیر شما از کلام زیر چیست؟ شیخ امیر مرمو (میفرماید)
صیاد مَوینە = شون گورە گاو صیاد مَوینە
سام سام حکمت صاحب نگینە = گُریزان گاو غافل نشینە
قانو
نن غافل خجل بو نه شون = شون ها نه جامه کس نشناسا شون
مرهم صیادی صاحب حکمت = گاو پیدا کرو نه ژیر ظلمت
کسی نَواچو در دین خیزانن = کل و کوە و شرط ایدش بیانن
وعدە شاخ شمار کل رم شاهو = اقرار میردان کوە و سر آسو
آفتاو کە مدرا سوز مبو اقرار = سرّ اسرارش مبو آشکار 
منیشو او شان میرد اقراری = پی انتظاران مسازو کاری


اجرای گروه تنبور نوازان دالاهو- هوشنگ امیریان - فرخ یادگاری - سید جواد حسینی - فرامرز امیریان - کیوان قلخانی. اجراه ها: 1- تصنیف شمال داران(هوای سیاه مال) ساخته فرامرز امیریان. 2- مقامهای مجلسی و حقانی (کلام) یارسانمختصری در بارە اعیاد مقدس یارسانیان گوران 
در میان یارسانیان گوران دو عید بسیار مهم وجود دارد. نخست عید خاونکار بزرگترین عید یاری، مبدا ظهور پردیوری و عید مرنویی خاوندکاری است و دوم عید نوروز باستانی و اعتقادی. عید خاونکار کاملا جنبه آیینی در نزد این مردمان دارد ولی عید نوروز جنبه باستانی و البتە اعتقادی که در دفترهای مقدس یارسان(متون مقدس) بسیار به اهمیت و جایگاه نوروز پرداختە شدە است. دفتر میفرماید: ((داودم دییَن نه توی برق یوز = نه قرص بطون نه شو نوروز ))
گورانیان در دو عید خاوندکاری و نوروز گردهمایی(ابراز وجود) بزرگی به منظور زیارت و دیدار با پیر و رهبر بزرگوار خود در دول دالان" تویشامی" دارند.
این زیارت پر ازدهام به طور گسترده وخود جوش و بدون هیچ تشریفات خاص سیاسی و امنیتی برگزار شده و در سراسر دنیا سیل عاشقان به ساحت مقدس حضرت حیدری را در بر میگیرد.
رسانه های داخلی هیچگاه به این تجمع بزرگ پوشش خبری نداده اند و البتە خود تکیە و پیر گوران نیز هرگز اجازه آن را ندادە اند. البته چنین زیارت عاشقانه و خود جوشی برای اینکه رنگ وبوی سیاسی و سمبلیک 
به خود نگیرد همین بهتر که برای آن به بوق و سرنا نزنند.

زمان برگزاری زیارت تکیه حیدری :
۱- در عید نوروز روز اول سال، اختصاص به دید و بازدید محلی دارد و روز دوم فروردین به زیارت سر حلقه چمن(تویشامی) می روند.

۲- در عید مقدس خاونکاری مرنوی که روز بعد از برگزاری دعوت پادشاهی است ،یاران به عید مبارکی محلی پرداخته و روز دوم به زیارت تکیه حیدری می روند.

نحوه ی برگزاری زیارت تکیه حیدری:
یاران زیارتچی از خاندانهای محترم یارسان و نقاط مختلف به صورت دسته های منظم به اقتضای مکان خود جمع گردیده و به محل زیارت نائل می گردند. هر گروه شامل یک یا چند نفر کلام خوان بوده که با ذکر کلام دسته جمعی وارد تکیه حیدری می شوند.در آنجا با توجه به آمدن گروههای دیگر و به خاطر عدم تداخل صدای کلام و ذکر یاران ، گروهی که پیشتر وارد شده کلام خود را خاتمه می دهد وبه زیارت رهبر و مکان مقدس پرداخته و با برگزاری جم نیاز دعا می دهند. ساعاتی را در این مکان مقدس در حال و هوای معنوی سیر می کنند. 

پیامدهای برگزاری زیارت تکیه حیدری:
دیدارعاشفانه و مخلصانه ی یاران با رهبر خویش در این اعیاد بزرگ که در شرایط عادی با توجه به روند زندگی برای بسیاری از دوستان امکان پذیر نیست.

همچنین دیدار و شادباش عید یاران به همدیگر که چه بسا بسیاری از دوستان در طول سال در این مکان همدیگر را می بینند.

این دیدارها برای جمع آوری کردار جهت امکان مقدس و همیاری و همدلی هرچه بیشتر یارسانیان در زمینه های مذهبی و فرهنگی فرصت مناسبی می باشد.

پل محکمی برای ارتباط نسل جدید به نسل قبل از خود است وهدایت جوانان به سوی ارکان دین(راستی،پاکی،نیستی و رداء) از طریق این رفتارهای شایسته امکان پذیر می شود.

امسال عید خاونکار همچون سال های قبل در تکیه مقدس حیدری( آسی براکه گوران)، یارسانیان پس از بجا آوردن سە روز روزه مرنوی در تاریخ هفتم، هشتم و نهم آبان ماه هزارو سیصد نود و یک شمسی در روز دهم آبان ماه مراسم عید مبارکی به دیدار پیر و پیشوای خود و زیارت مکان مقدس تکیه حیدری رفتند. اول آخر یار
مبارک باد اتحاد بیش از بیش یارسانیان در یکنواخت ساختن زمان خاوندکار
جاودان است بهار مرّیز (همیشگی) و دلوۀ دالهو، تکیۀ حیدری گوران

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar