Social Icons

Yarsan

2013-06-09

پیام ‌ قدردانی سازمان دمکراتیک یارسان از احزاب،سازمانها و شخصیتهای آزادیخواه‌ کرد و ایرانی


پیام ‌ قدردانی سازمان دمکراتیک یارسان از احزاب،سازمانها و شخصیتهای آزادیخواه‌ کرد و ایرانی

همانطور کە مطلع هستید، فشار رژیم جنایت پیشەی جمهوری اسلامی ایران  بر مردمان کورد و دیگر ملیتهای داخل سرزمین  ایران  سیر صعودی به‌ خود گرفته‌ است.هدف از این فضای خفقان و فشار مستمر بازداشتن مردم از باور، مطالبات انسانی، فرهنگی و آیینی  برحق خود و در  آن واحد، تحمیل باورهای غیر خودی  با زور سرنیزە بر آنها است.


  یقینا این ملتها ،بویژه‌ ملت کورد، همیشە در مقابل این ظلم و ستمها مقاومت کردە و برای رسیدن بە آزادی و دموکراسی در ایران جان فشانی ها کرده‌ است..یکی از اقلیتهای اجتماعی و آیینی کە چند روز پیش دوبارە مورد اهانت و توهین رژیم ولایت فقیە قرار گرفت ،جامعە یارسان و پیروان آیین یاری  است  کە 2 نفر از آنان با آتش زدن خود،به‌ نشانه‌ اعتراض بە عملکرد تحقیرآمیز مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت بە باورها  و مقدساتشان، جان خود را از دست دادند. مردم شریف، پاک و همیشە سربلند یارسان، همیشە در طول تاریخ  1500 سالە و حاکمیت رژیمهای پیشین مورد اهانت و بی حرمتی قرار گرفتە و هنوز ادامه‌ دارد.
سازمان دموکراتیک یارسان کە نمایندەی سیاسی این جامعە است، از تمامی احزاب، سازمانها،شخصیتها و نهادهای کوردستانی و ایرانی  کە بە دموکراسی،صلح و زندگی مسالمت آمیز در ایران باور دارند و اهانت و بی حرمتی بە جامعە یارسان و باورهای آنان را محکوم کردند، قدردانی می کند. نیک می دانیم کە این پشتیبانی و احساس همدردی با هموطنان  خود ثابت خواهد کرد کە ما همگی قربانیان اعمال ضد انسانی رژیم فاشیسم مذهبی جمهوری اسلامی ایران هستیم. بدون تردید،  تنها با پشتیبانی همدیگر میتوانیم در آیندە، ایرانی آزاد،سکولار و دموکرات  را بنا نهیم.
باشد کە بتوان این پشتیبانی را بە یک همبستگی ملی در مقابل رژیم مذهبی فاشیستی ولایت فقیە تبدیل نماییم و همه‌  وظایف خود را بە درستی برای ایرانی آزاد  و زندگی مسالمت آمیز در کنار همدیگر را به‌ جا آوریم.
در پایان، تمام احزاب، سازمانها ، نهادها و شخصیتهای کرد و ایرانی و  انسانهای  آزادی خواه را فرا می خوانیم  در آکسیون  اعتراضی کە قرار است  از طرف سازمان دموکراتیک یارسان، فدراسیون یارسان و سازمان دموکراتیک جوانان یارسان در کشور سوئد برگزارشود، شرکت نموده‌ و برای یکبار هم کە شدە به‌ همە دنیا نشان دهیم کە ما همگی قربانی یک سیاست ضد انسانی و ضد دموکراسی جمهوری اسلامی ایران هستیم. شرکت در این آکسیون و  اعتراض بە این عملکرد ضد بشری  رژیم حاکم برایران،  اتحاد خود را بە کشورها و نهادهای بین المللی نشان دهیم .از این طریق، اتحاد، همبستگی ملی و باور عمیقمان به‌ دمکراسی را به‌ جهان خارج از خود نشان می دهیم. 
در ایندە تاریخ، ساعت و مکان راهپیمائی بە آگاهی خواهد رسید
پایندە ملت کورد
زندە باد آزادی
سازمان دمکراتیک یارسان
کمیتە مرکزی
9.6.2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar