Social Icons

Yarsan

2013-06-08

اولین عملکرد مفید و شایستە در رابطە با حادثە اخیر یارسانیان در همدان صورت گرفت.


اولین عملکرد مفید و شایستە در رابطە با حادثە اخیر یارسانیان در همدان صورت گرفت.

آقای فرهاد مرادی(فیروز یوسفی) گزارش مستند حادثە اخیر را بە اطلاع گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور نقض حقوق بشر توسط حکومت اسلامی ایران، رسانید. 

در رابطە با حادثە روی دادە اخیر در همدان و ....
صبح امروز گزارشی مستند بهمراه مدارک کافی، حادثه خودسوزی دو مرد یارسانی در همدان، اخراج یکی از کارمندان ادارە آموزش و پرورش اسلام آباد غرب بخاطر نخواندن نماز و نتراشیدن سبیل، همچنین توهین معلم آموزش و پرورش به دانش آموزان یارسانی کرمانشاه را به گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران، ارائە دادم. 
زندە باد آزادی و برابری برای همە انسانها.حرکت اعتراضی که درشهر کرماشان، لب آب، درب استانداری کرماشان
روز تجمع: یکشنبه 19-3-1392 خورشیدی برابر با 9-6-2013 میلادی همراه و هم صدای ایشان خواهیم بود. باشد که این حرکت اعتراضی دیگر بخشهای کوردستان را فراگیرد. باتشکر ئاسوکرماشانی

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar