Social Icons

Yarsan

2012-12-26

کوردستنم زۆر رەنگینە ..... هەرچوار وەرزی ساڵ زۆر شیرینە .. زۆر جوانە بەهار و پایزی ...... بەفرانبارە زستانی سەختی ... هاوین گژو گیا سەوز .... خۆشە بۆ گەشت دەشت و دۆلی .

کوردستنم زۆر رەنگینە ..... هەرچوار وەرزی ساڵ زۆر شیرینە ..

زۆر جوانە بەهار و پایزی ...... بەفرانبارە زستانی سەختی ...
هاوین گژو گیا سەوز .... خۆشە بۆ گەشت دەشت و دۆلی .
--------------
نظم تنبورە بزم حقانی = نان داران بی نان فنا کیم فانی(نوروز)کارگاه تنبورسازی استاد اسدالله گهوارە
--------------------

موسیقی نواحی ایران ۴۱
موسیقی آیینی گوران
پژوهش و گردآوری: پرتو هوشمندراد
این مجموعه منتخبی است از مقام‌ها یا نظم‌های دسته‌جمعی و تک‌خوانی موسیقی تنبور گوران که توسط کلام‌خوان‌های معاصر منطقه اجرا و در محیط طبیعی زندگی‌شان ضبط شده است. این مجموعه نتیجه‌ی بخشی از کار میدانی دوازده ساله‌ی پرتو هوشمندراد، پژوهشگر و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیاست. او راجع به شیوه‌ی تحلیل و مشاهداتش در مورد نظم‌ها می‌گوید: «من نظم‌ها را براساس برداشت خودِ موسیقی‌دان‌های گوران معرفی کرده‌ام، یعنی به‌عنوان مجموعه‌ای از «نغمه»ها و شیوه‌ی از پیش‌تعیین‌شده‌ای که در آن متن با موسیقی هماهنگ می‌شود و نه به‌عنوان تعریف کلی که از «مقام» در مباحث موسیقی‌شناسی وجود دارد. به این نظم‌ها به‌عنوان مُدهایی (یا مواد مورد استفاده) برای آهنگ‌سازی و بداهه‌پردازی نگاه کرده نمی‌شود. به لحاظ سنت اجرایی، پدیده‌ی واریاسیُن در این موسیقی فقط به مقدار بسیار اندکی مجاز است. با بررسی شیوه‌ی فرمولی که در آن متن‌ها با موسیقی هماهنگ می‌شوند، به نظر می‌رسد این مجموعه‌ی مشخص ارائه‌کننده‌ی یک زبان ویژه، یکدست و به‌هم‌پیوسته است، به این صورت که گویی یک آهنگ‌ساز (به اعقاد مردم یارسان از عالم روح) با هدفی واضحاً نیایشی و با توجه به متن‌ها آن را آفریده است».
کلام‌خوان‌ها عبارتند از: استاد طاهر یارویسی، سیدناصر یادگاری، کاکا بِرار استاد، سید تیمور مهرابی، سید عابد مهرابی و کاکی عزیز پناهی.

Regional Music of Iran 41
Ritual Music of Gurân
Collected and researched by Partow Hooshmandrad

The present album includes selections from the group and solo tanbur maqâms/nazms of Guran, which is performed by the kalâm-khwâns (chanters of the sacred texts) of this region and recorded in their natural living environment. This collection is the result of twelve years of field research by Partow Hooshmandrad. Partow received her Ph.D. in ethnomusicology from the University of California, Berkeley. She has done extensive research on the cultural heritage of Yârsân since 2000 which continues to the present. As a scholar and a musician her expertise includes the musical tradition of Guran as well as Iranian classical music. Among other awards Hooshmandrad has received a grant from the National Geographic Society for continuing her research and preservation work on the cultural heritage of the Kurds of the Guran region. She is currently teaching at California State University, Fresno.
The aims of publishing this album include introducing the ritual music of Guran to Iranian music and culture aficionados, and to help conserve an important part of the Iranian cultural heritage. The album focuses on the Khâmushi and Yâdegâri families of the Guran region in the province of Kermanshah (known for maintaining the oldest Ahl-i Haqq traditions), presenting only a selected number of kalâm-khwâns. It is our hope to also present performances by other contemporary kalâm-khwâns of the region as well as older masters in the future. It is important to note that time references that have not been properly documented in various sources, have not been used in this text.
I wish to express my utter gratitude for the support of my family, generous espousal and well wishes of the esteemed Pir of the Guran region, Â Sayyed Nasr al-Din Haydari, the respected daftar-dâns (experts in the books of poems) and kalâm-khwâns of the region, the respected director of the Mahoor Culture & Art Institute Mohammad Mousavi and its staff, and all my teachers, professors, individuals, and families who have continuously supported me and helped me in the production of this album and the understanding of Kurdish culture and language (please refer to the Persian booklet for a complete listing

-----------------------------


دفتر نویسان قدیم طبق سنت دفتر نویسی، همیشە این چند جملە را در ابتدای دفترهای چلتن آسی براکه 
می نوشتند. متاسفانه امروزه بعضی از دفتر نویسان تازە کار این سنت را رعایت نمی کنند. امانت داری شرط اول رونویسی دفترهاست. کردارتان قبول

همیشە شروع دفترها با این جملات کە در عکس زیر آمدە و سپس مینوشتند(( بنام حیدر صاحب جام جم و زبور حقیقت دفتر حیدری )) و سپس برای مثال در ابتدای دفتر نوروز بلافاصلە مینوشتند (( ارمای نوروز فیروز)) و برای بقیە دفترها هم این سنت را رعایت میکردند. وقتی اینرا میخواندی یک احساس خوب و مقدس پیدا 
---میکردی اما امروز متاسفانه دیگر کمتر با این جملات مقدس روبرو میشویم. یا حق
------------------------
کلام زیر تا چه حد گویای دنیای امروز و انسان های امروزی است؟

کلام ژیر تا چە رادەیک باس لە دنیای ایمروژ کید؟
یاحق کردنی= یاحق یە عدلن ویطور کردنی
نامرد و پلە بالا بردنی= یکرنگان و حال مردن کردنی

نامرد نه فکر عیش نشاطن= یکرنگان محبوس قلای ظلماتن
وشی و شادی و ذوق دماغ برزانن= خاصان بی حرمت قیمت ارزانن
خوراک پوشاک لقمە لذیدن= راستی معطلن دروغ عزیزن
آرو نی عصرە دروغ و کارە= راستی بی بازار بی خریدارە
عباس نو بونه جرگش کواوە = هر کورە جوی ماچان سراوە
فرمایش دفتر عباس کرندی لە چلتن حیدری

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar