Social Icons

Yarsan

2012-12-13

نوشتهای از دفاتر آئین پاک وراستین یاری


نوشتهای از دفاتر آئین پاک وراستین یاری   وقتیکه میگوئیم آئین یاری رمزماندگاری هویت ملی کرد میباشد یک حقیقت است  در این رابطه برای اثبات این ادعا میتوان به دفاتر یاری مراجعه نمود و باز وقتیکه میگوئیم سلطان سهاک در نظر داشته است یک دولت کردستانی را تشکیل بدهد باز میتوانبرای اثابات این حقیقت  به متون نوشتهای دفاتر آئین یاری مراجعه نمود
دایم خمینم پی ملک گوران دایم خمینم
قرچه برشته داخ دریونم خمان ورکندن رنک نه جمینم
موینم وخواو گوران سرانسر چنیای چن ساله لیش هامام ودر
وینه خواو روژمیو ویادم وشی خاطره ش مکو دلشادم
یادی بکرم نه دیشت کوش نه کانی وسراو هم شو هم روش
بلکم ساریژبوزام ناسورم بیاوو .


وفرخانه خاپورم
گوران گلگشت کم دره ودره کاووکژو کوه دیشتان یکسره
دالهو سیر کم نقطه ونقطه تاش وتاویران هرتاشی سخته
نه قلای زنجیر تا وه گاواره سارانسر خاکش همسنگ وزره
قلای نیره وگ هم کانی وآوی دارن کهنسال حوض وسراوی
بوی نسیم وش سوز دم صوی چریکه مل ومور پاچه ورکوی
زمزمه تافاو کانی یخاوی هونکی دم صو کمرگاوکاوی
شاخه شاخ کو نه پانساری چونیروشبو نه سر دیاری
سوزی برزانه سای کمردا چوین ذلف دلذار کفتن ووردا
نه دوره ورین عهد باستان سازناشای عادل قلای نوشیروان
ایسه گذشتن اوعهد دوران قلا زنجیرن پاتخت گوران
میردان آزاشیران قلا نترس ونپرس نه وخت خزا
اولای میر خسرو ملک یاسم خان خان باش خانان یعنی سلیمان
شیری چوین رشی بوری چوین قمر شاغل شیره سر نه میدان بر
سالارخزا سردارلشکر شیر بی وینه منشور وظفر
جهانبخش دور هم بهرام سلطان نه باخچه وقطار تا وکرماشان
آوازه مردیش برز نه شاران یاونا وگوش پادشای ایران
مامورش کردن سرحدان تمام پری دشمنان تازی خیال خام
میرد با ادب با اسم شهرت دلدار وبی باک جوین اله مروت
نه ملک دشمن وتنیا سوار شیران بندی گوران دافرار
مرد بی وینه شاپور شیر گیر ومکرو حیله دشمن بی اسیر
شیر اوالمامی نه خیل قری چابک وچالاک گرد کودیاری
بلی عزیزان فلک پر فنن بنچینه خاصان جه ریشه کنن
**************************************************************************
قلا ترک کریم روینه آینه ون بن وبن سیر کیم تا وبرون
بشایم وطواف خویار دانا شخص مایه دار سر چلانه
دمبنایم حه ناو خونکی آوی شکتی بر کیم نه سر سراوی
تیر وریم نی آو زمزم نیشانه گذرگای یاران چنی بیگانه
او داران برز پرسایه وسیور نمازو تاوو تیژی لیسک خور
قمری نه قوقو بلبل نه فغان پی مگران پوس تاموخ سغان
ملیچک چنی رشوله تیژپر قرار نداران شوان تاسحر
سمور خوشپوشنه برزی داران چوین باز شاهین مکران طیران
ای دار اودار ای لق اولق وینه بنبازان میران مولق
هر هر وهوهو جرگه رمیاران میاوو نه گوش نه سر دیاران
نازک نازاران کنه آو نه دوش شیران مادن پاچین کردی پوش
شیرین محوشان جوین طویل شمشال حوری حمینان صاحب ذلف وخال
تریکه وخنه نازک نازاران هوش بروت نه سر نی ماواومکان
بلی عزیزان گوهر شناسان صاحب میل وشرط کهنه خواصان
اولعزیز یاد کیم شاعر بی هامتا دنگ خوش وبزم خوش نه دیشت وچیا
کزه گورانی بزم قلخانی چر مات مکرد ملان هاز نه بدن بر
سی مرای ودنگ سوز گورانی خلق خارج مکرد نه پریشانی
دل مبو شیدا عاشق خالص بو یک شرط ویک بین گوهر شناس بو
تاکه درک کرو گفتار بنده نک جور نادانان پیم کرو خنده
من شیدای شیوه یار دیرینم مجنون چول گرد رویسرزمینم
خویاربازیم جا ودله پردرد بشایم پی ورمام چنی گله زرد
فردوس برین باوریم ویاد نی ماوا ومکان خمان دیم وباد
بوی وش نرگس یال وقله وکو پخشن نه مکان باخجه دالهو
شنه بای شمال ملخشنو ولگان چوین صدای سنتور نی برزه مکان
میاوونگوش گازیر وگابم میرو نه بای خرمانان خم
چیمن چمش دان واده وهارن صفای سیاه مال دور دوارن
چطر چونیران لاله وهلالان شاخه شاخ کوک نه لانساران
ویت وات سوسک نه دور دارن چریکه مل ومور نه سردیاران
سوسنصف پیکان نه سرکلاوان شنه بای شمال صبح وایوارن
زردی ونوشه دانه دیاری موج میونه روی دانه مرواری
نسرین وسوسن شکوفه وشوبو بوی عطر وعبیر جونیر وشبو
غمام چم وردن نه سر سراوان پشیوی هرجن نه سای مخاران
کانی وآوزلال چوین چشمه کوثر مدروشوش ریگان چوین دانه گوهر
چرای میش وبز نه مرغزاران شیر دوشان شوخ نه سای دواران
سی پایه نه پا مشکه آویزان وزوربازوی پنجه خال خاصان
هاتوبشوشن وناله صد طرز نواش منیشو نه افلاک برز
گلیار وهی هی گله ش برد ودر تفنگ نه سر شان بلواز نهکمر
کتری وکونه آو نانوره پرنان میو نه شاندا را منی نه ران
تاکه ایواره ای کژ او کو ای قله واو یال شاخ دالهو
نم نم نسیم شوخیز نه ایوار خور بین آوانه پرده پیوار
خمزه وتوریسکه صف ستاران سما سرانسر بین چراخان
مانگ نه کل هل هات داش نه کش وکو زمین وزمان بین وینه رو
تریفه مانگه شوداش نه سرکاوان روشن کرد پاجه بند ایلاخان
شوق مانگه شو روی راخانه وه سیرهانه صفای ایلاخانه وه
توریسکه آگرسیادواران وش وش مسوزو نی نیمه شوان
اگرفردوسی نه سر زمینن بی شک دالهو چنیش قرینن
دالهو پیچیش نه گردی قار در کفته م کردی دیار ودیار
دالهوماوای باز سرطیلن دیوانگای یاران چنی بالویلن
جای شرط واقرار مینگه بالویلن ماوش هله برز تاش تاویرن
هانام وتون دیوانه عاقل نه سوز ناله م تو مور خافل
هی دل پاییزم من شیدای شیوه فصل پاییزم
عیش من پاییز فصل خزانن رنگارنگی دار گلا ریزانن
خش خشه ولگان نه پای دارانن فصل گلگشتن واده سیرانن
سیر باخانن دیدار دلدار گپو کوکوشن فره بال سار
سیپره نیم چویزنه لیو جوبارن مخملی چیمن نه لیوشتاوان
واژه گلمیوه ناواده داران شکوفه وشورنگ نه سر سراوان
رگ حیاتم چم زمکانن ملحم زامم باد خزانن
پا بنایم جه نام چمکی زمکان وناز بکریم گلگشت وسیران
وناوچ وبید وزم وپلچنار وش وش مدروشون هر رنگی هزار
سردی هونکی لیوه چم زمکان شوق منا جه دل نوا نه زوان
بگاروپرگای آسی نخیالی باید سیر کری ونت بوحالی
بوینی وچم ودله پرمیل ویت بنای نه کاو هرده کی دوجیل
باخ پاشاخان ویشه کاصفیار کانی کاخلام هم باخ وبنار
قل میوآوش نه بن ریشه دار زلالی آوش شفان پی بیمار
تشنه آو موم هروخت نه هرجا کانی کاخلام ماورم ویا
شاخه شنه بای فصت نو پاییز نی لیوه چم دا وشمیو عازیز
دریونم گیلن مست ومدهوشم نوای دلذارن میو نه گوشم
شوق میو نه سر بنالم وسوز نی چم زمکان شو بارم وروژ
تا دوس بشنوای سوز گدازم پی برو وسوز راز ونیازم
امیدوارم وذات حیدر غریبی غربت شاران شو اوسر
دوباره بیوم وناو عشرتم چمرای فرصت وخت نصرتم
وسیخان مدهوش دلدار ویشن شوان تا وروژ نه آرزوشن
تقدیم به تمام جوانان با ذوق ودرک گهواره 
کمترین وسیخان قاسمی
شکرم وقاپیت شیت نی سوار هم ملجای خویشان هم رجای اغیار
هرکس توش ناسا پشیون حالش کریان وشنطوط سفته زخالش
کام سنگتاش تاک نقاش ماهر گرداننده چرخ باطن وظاهر
نه ای ماوای برز نی تاش بی گرد ای قله هامتای چرخ لاجورد
کردنش ایجاد ای حجره وحرم پری سوز دل جم نشین نه جم
نه قله برز شاخ دالهو دیارن وجخت کوهسار بمو
ذوقم کفت نه سر شوقم هاما سر ویم بنام نه سر سراو سفر
سراو سفر نه پاچه ورکو زام گهنه ونوم آوردن وسو
مزه اوکش هامتان وزمزم نه دورش گردم چوین پروانه وشم
لفه زلال آو کانی کاسفر هرهانه گوشم تاواده محشر
نازک نازاران شوخ بیقرار کونه پر مکن منیران نه بار
مشن وه راوه جوین سول سهی بی باک نه دنیا وخاطر جمی
جوانان مس کله شیر کوف وشان چوین باز پی مکن کشان وکوان 
آوکانی سفر وبی مدارا مشوت وراوه ورو وارگا 
بلی هام فردان عالم حالزان سرای دالهو بزمگای یاران
فریش هن ویطور جاکه باصفا مردان پاکباز شیران خزا
وسیخان وسن دله ت خمینن
خم نهحجره دل دیده ت نمینن
آقای اسپری بزرگوار.ضمن عرض ادب واحترام به شما وخانواده اصیل وبا
نجابتتان این سروده راتقدیم میکنم به حضرتعالی وتمامی آنانیکه در دیار غربت روزگار را سپری میکنند تا اگر لایق دانستید در جایی از آن استفاده نماییدبنده حسین قاسمی گهواره ای معروف به وسیخان ساکن کرج 
09125641667
02632818768
/////////////////////
دالهو،تویشامی،
یاران بهشتن = خوزی وو کسه ماواش بهشتن
نه نور قدرت خداوند رشتن = میوهء باغی هیچ کس نچشتن
انار شیرین مزه صاحب کار = مرهمن پی زام دوائی بیمار
دار جوز عرق عطر پیرە مرد = شکافتن نیاز یاران کردن شرط
غلامان بستن بیائی و جوز = جفت حقیقت نیاز کردن سوز
منیچ پا بسته نیاز و جوزم = ذرّه نه یاران کفتن نه حوضم
نفس حیدر دوای بهشتن = یقین روحی مزه یار چشتن
فرمایش دفتر حیدر کچکبلی از چلتن حیدری
........
حیدر= آسی براکه

//////////////////////

عکس: پوستر داخل بارگاه پیر بنیامین و پیر موسی 
مضمون نیک و بد (لازم وملزوم) که از تعلقات ذات و صفات است در کلام مولانا ازجمله چنین است :
جنگ اضداد است جنگ این جهان / صلح اضداد است صلح این جهان
مثال :
صلح اضداد : سیم های منفی و مثبت برق با ر
وش خاص سیم کشی و برق کشی چنان هدایت می شوند که نور و روشنایی و کارکرد همه ی وسایل و ملزومات برقی ثمره ی آن است.
جنگ اضداد : اگر سیستم ایمنی و روش خاص و اصول سیم کشی برق رعایت نشود! یا حتی کوچکترین اتصالی بوجود بیاید! به جای روشنایی و استفاده فنی ممکن است فاجعه بشود.
دوجنبه ذاتی و صفاتی (اضداد – لازم و ملزوم) دراین کلام نوروز چنین است :
مرغی دست راست ازلی دوسن / مرغی دست چپ بیزای نکوسن
بیزای نکوس = به این معناست که خلقت جنبه ی چپ و هویت مرغ روحش، به منظور جنگ اضداد و قیل و قال فانی نبوده که بر طبل و کوس تفرقه بکوبد.
بیزای = بیزاری، دوری، همچنین به معنای بدون زایش و بی نیاز از زایش و رویش قیل وقال و موافق صلح اضداد است.
سعەی صدر و بردباری و تحمل دگرانیشان که همان ریا (ردا) و یکی از چهار اصل یاری و شایستەی یارسان می باشد، خود صلح اضداد است.
نوروز سورانی مرمو :
دلــــــــــــه نیــــــــــــک بـــــــــــد = بسازه چنی یانه نیک بد
وقتـــــن باوریم فرصت کــــــرو رد = بسانیم حقان و تیغ یک صد
میل کردن پریم رحمت و بی حد = خراب کیم خاپور یانهء مرغ بد
نـــــــوروز کالاباف کارخانه گوهر = استاد ذاغاو دین تیغ جوهر
//////////////////////////
کتاب صد درس شیوە تنبور نوازی . درود بر استاد علی اکبر مرادی

بدون شک این کتاب کە حاصل سالها شاگردی در محضر اساتید بزرگ تنبور، گروه نوازی، کنسرت، آهنگسازی، تدریس، تجربه و کاوش در علم موسیقی و مقامات تنبور است، بسیار سودمند و مفید برای هنرجوی
ان تنبور خواهد بود. ما به نوبه خودمان از زحمات قابل ستایش استاد علی اکبر خان مرادی تشکر و تقدیر می کنیم و برایشان آرزوی طول عمر با برکت و سلامتی و موفقیت روزافزون داریم
خداوندا این سرمایەها را هرگز از ما نگیر
کسانی کە در تهران ساکن هستند یا به نوعی در تماس با تهران هستند میتوانند با آموزشگاه خود استاد مرادی تماس بگیرند و کتاب را تهیە کنند.
تهران -میدان بنی هاشم- کوچه ابراهیمی - پلاک 14چهاردە،
کلاسهای تربیت مدرس تنبور و همچنین آموزش هنر جویان در مقاطع مختلف هر ماه به مدت 4 روز در آموزشگاه یارسان {تهران -میدان بنی هاشم -کوچه ابراهیمی(پارک جنوبی) پلاک 14 }برگزار میگردد.اولین دوره این کلاسها از روز شنبه تا سه شنبه (11 الی 14 آذر ماه)از ساعت 15 الی 20 تشکیل خواهد شد.
021-22506469 شمارە تماس
برای آن دستە از عزیزانی کە در کرمانشاه ساکن هستند، به زودی اعلام خواهیم نمود کە به چە شکلی میتوانند کتاب مدکور را تهیە کنند. برقرار باشید
همچنین با (انتشارات سروە تنبور )که شمارە تماس آن همان شمارە تلفن آموزشگاه تنبور یارسان استاد مرادی است میتوانید تماس بگیرید (021-22506469 ). مرکز پخش کتاب صد درس شیوە تنبور نوازی استاد مرادی: موسیقی عارف، بهارستان تهران
طی یکی دو روز آیندە کتاب آموزش تنبور استاد علی اکبر مرادی در کرمانشاه پخش و توزیع خواهد شد

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar