Social Icons

Yarsan

2014-07-09

بیانیە سازمان دمکراتیک یارسان خطاب بە جامعه‌ یارسان در داخل کشور


بیانیە سازمان دمکراتیک یارسان خطاب بە جامعه‌ یارسان در داخل کشور

sdyyyیارسانیان گرامی، بدون تردید اکثریت شما، تحولات روزهای اخیر عراق را دنبال کردە و شاهد تحولات غیر مترقبه‌ در این کشور بوده‌اید.تشابه‌ وضعیت کنونی عراق با آنچه‌ در سرزمین ما رخ داد،ما را در شرائط ویژه‌ایی قرار می دهد که‌ لازمه‌ی آن هشیاری و اتحادجامعه‌ یارسان در جهت عبور از چنین
تحولاتی است. در گذشته‌ی نه‌ چندان دور،جامعه‌ی یارسان کما بیش با قرائن و علایم اسفبار مشابه‌  تحولات فعلی عراق اما در ابعادوسیعتر، مواجه‌ بوده‌ است.‌ متاسفانه‌، به‌ علت فقدان قیادت و رهبری  سیاسی ذیصلاح که‌ از ظرفیت و توانایی عبور دادن جامعه‌ی یارسان ، تبدیل فرصتهای مخرب به‌ فرصتهای متمایل به‌ مصلحت این جامعه‌- برخوردار باشد،جامعه‌ی یارسان و مصالح عالی آن دستخوش دگرگونیهای اقلیمی شد و سازماندهی سیاسی و اجتماعی این جامعه‌ در راستای تحقق آرمان احقاق حقوق مسلم آن، در قعر فهرست مطالبات دمکراتیک- ملی و کنش و واکنشهای جامعه‌ سراسری قرار گرفت و آنچه‌ بایستی به‌ دست آورد و شایسته‌ی آن بود،از دست داد. نتیجه‌ی بلافصل عدم انطباق با شرائط و عدم وجود تدبیر سیاسی ارگانیزه‌ شده‌ در قالب یک جریان سیاسی مستحکم و مشروع ،به‌ حاشیه‌ رانده‌ شدن جامعه‌ یارسان، قلمداد شدن به‌ مثابه‌ی زائده‌ی سیاسی و حقوقی تحمیلی این و آن،عدم توجه‌ به‌ مطالبات مسلم آنها،در درجه‌ی سوم قرار گرفتن فرد یارسانی در قوانین اجتماعی نظامهای حاکم و غیره‌،تبدیل شد.
یارسانیان گرامی
با توجه‌ به‌ تحولات و تغییرات ژئو پولیتیک غیر منتظره‌ در کشور عراق ،جامعه‌ی یارسان را بار دگر به‌ فکر چاره‌ اندیشی حول دگرگونیهای محتمل مشابه‌  در سرمزین ما ،سوق می دهد.پارامتر عمده‌ و اصلی در این چاره‌ اندیشی، تهدیدظهور و صعود برق آسای نیروهای غیر دمکراتیک در منطقه‌ و تضاد بنیادین ایدئولوژی و ساختار فکری-سیاسی آنها با آرمان رهایی بخش و انسان محور جامعه‌ یارسان و فرضیه‌  غصب  مراکز قدرت توسط آنها  و تبعات نابود کننده‌ی آن بر این جامعه‌ است.  
گسترش و بسط دگرگونهای سیاسی –نظامی موجود در کشور عراق  ،می تواند به‌ سان جرقه‌ ایی به‌ آن سوی مرزهای آن کشور سرایت کرده‌ و  ایران را نیز شامل شود. آنچه‌ در عراق روی می دهد،خلق الساعه‌ نبوده‌ و  یک روزە توسط داعش بوجود نیامدە است ،بلکە طرحی است کە سازماندهندگان پشت پردە آن سالها برای آن برنامە ریزی کردەاند.
دیروز در کنار مرزهای ایران در شهر مندلی درگیری بین داعش و نیروهای عراق روی داد، گروه‌ های تندروی اسلامی پرورش یافته‌ در ایران  در جنب و جوش هستند . در شهرهای سردشت،روانسر،سرپل ذهاب،بانە و خیلی از شهرهای دیگر کوردستان ایران “داعش” یا پیروان افکارداعش، در حال سازماندهی خود  هستند. این گروه‌های افراطی و تندرو  یک خطر بالقوه‌  برای اقلیتهای دینی از جملە پیروان آیین  یاری و جامعه‌ یارسان هستند. سازمان دمکراتیک یارسان از عموم جامعه‌ی یارسان میخواهد برای هر تحولی خود را آمادە و سازماندهی کنند. مابر این باوریم، اگر این  فرصت را  ازست دهیم، دیگر هیچوقت روی آرامش و آسایش ر انخواهیم دید.
سازمان دمکراتیک یارسان جامعه‌ یارسان در داخل کشور  را فرا می خواند با سازماندهی خود حول یک شورای متحد سراسری یا شوراهای منطقه‌یی و  همزمان ایجاد یک کانال مشاوره‌ با رهبران آیینی یارسان، جدیت و وخامت تحولات احتمالی را به‌ بحث و تبادل نظر بگذارند. هدف از این شورای سراسری یا منطقه‌یی ایجاد یک چتر حمایت همه‌ جانبه‌ از جامعه‌ یارسان و آمادگی برای پاسخ به‌ فعل انفعالات آتی بایستی باشد.  
سازمان دمکراتیک یارسان بازوی سیاسی این جامعە در خارج کشور، تحولات را به‌دقت دنبال می کند  و برای هر گونە هماهنگی و همصدایی با مردم داخل آمادگی کامل دارد.

سازمان دمکراتیک یارسان
کمیتە مرکزی
17.6.2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar