Social Icons

Yarsan

2013-07-11

فراخوان بە چهلمین یادمان دو فرزند فداکار یارسانی


فراخوان بە چهلمین یادمان دو فرزند فداکار یارسانی.

بە این شیوە جامعە یارسان در سوئد جهت پاس‌داشت یاد دو ستارە تابناک عدالت‌طلبی و دو مشعل درخشان فدا و فریاد جامعە یارسان نیکمرد طاهری و حسن رضوی را برگزار میکند !در طول حیات بشر همیشە بودەاند کسانی با مقاومت،  فداکاری،  بزرگواری و گذشت خویش، راەگشای زندگی بهتر برای دیگران بودەاند و با نثار عزیزترین سرمایە زندگی خویش نهایت گذشت 
و بزگواری را بە نمایش گذاشتەاند تا مدافع شرافت انسانی خویش و دیگران باشند.


این گونە انسانهای خدا گونە پس از اقدامات فوق‌العادە و سهمگین خویش همیشە  اطرافیان را بە قضاوتهای متفاوت وا داشتەاند آزادگان و آزادیخواهان آنرا نهایت عشق بە عدالت و عدم سازش با ستم دانستە و ارجمندش می‌دارند، متاسفانە  در برخی موارد هم با فرومایگی در مورد اقدام شجاعانە چنین انسانهایی قضاوت میشود کە خود نشان از ضعف درونی قضاوت کنندە دارد زیرا سکوت و زندگی در خاری و دریوزگی را ترجیح میدهند!
 چون ارزش آزادی و عدالت برای همە بە یک اندازە نیست لذا قرامت آن هم نزد اشخاص متفاوت بودە و خواهد بود.
 بە همین دلایل قضاوت برخی از جملە ظالمین و شرکا زیاد شرافتمندانە و مطابق شرایط خاص زمانی و مکانی کە این عزیزان در آن قرار داشتەاند نبودە و نیست.
متاسفانە چون افراد یک جامعە در حال اضمحلال  و بی دفاع  در بیشتر موارد سادەترین راە برون رفت و گریز از مسئولیتهای انسانی را ترجیح می‌دهند و برای توجیە بی تفاوتی و بی ارادگی خویش ناچار بە قضاوتهای نامعقول و بهانەتراشی می‌شوند و چونکە هر اقدامی در دفاع از عدالت و آزادی در حد خود  قرامت و قیمت می‌طلبد و اگر کسی برای پرداخت نرخ  آزادی آمادە نباشد و مدعی آزادگی  هم باشد ، کم خواهد آورد بە بهانەگیری پناە خواهد برد. این جملە تنها تلنگوری بود بە یک قضاوت آشنا و در خدمت رژیم!
اکنون کە در سرزمین مشترکمان راە دیگری در مقابل همنوعان و یارانمان  باقی نماندە است  تا درد خود را فریاد بزنند اینگونە سکوت ستمکدە آخوندی شکستە شد و عزیزانی کە ننگ سکوت و همکاری با ستم را نپذیرفتند، ناچار بە انتخاب سخترین شیوەی اعتراض، یعنی سوختن در آتش عدالتخواهی گشتند  تا فریاد دادخواهی آنها با شعلە وجود مبارکشان  زبانە بکشد.
این مکتب و این مردمان در دامنە پر افتخار زاگروس بسی حماسەها آفریدەاند، اما این بار اقیانوس ستم را با آتش وجود خویش دچار توفان عدم مشروعیت و ماندگاری کردند.
 در تداوم  پیام انالحق منصور حلاج بە سلسلە عباسیان و شاەتیمور بانیارانی بە ستم‌شاهی قاجاریان پیام پایان کار ولایت‌ خامنەای نیز با شعلەهای آتش تقدیم بارگاە آزادی گشت.
اکنون وظیفە ما چە خواهد بود؟ بی‌تفاوتی و سکوت در برابر ستم خانمانسوز جمهوری اسلامی یا حمایت از فریاد آتشین آزادی و عدالت.  با  شرکت در مراسم یاد عزیزان عدالت‌طلب‌مان  بە یاران خود دلگرمی  بخشیدە و بە فداکاری در مسیر  آزادی احترام بگذاریم.
برای زندە نگهداشتن یاد نیکمرد طاهری و حسن رضوی با  ما و جامعە یارسان در داخل و خارج کشور همراە شوید و با حضور خودتان دین انسانی خویش را بجا آورید.
سعادت ،  آزادی و آرامش ایران و کردستان در گرو تحقق خواستهای جامعە یارسان و دیگر گروهای ائینی و اتنیکی خواهد بود!
کمیتەهای محلی سازمان دمکراتیک یارسان و فدراسیون یارسان در سورملاند سوئد

مکان شهر اسکیلستوینا سوئد
زمان 2013-07-14  ساعت 14.00 تا 17.00
آدرس
  kriebensgatan, 4
63220 Ekilstuna

تلفن تماس برای  همکاری
 00467041852575 مراد  فتاحی

0046762168953 ع م

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar