Social Icons

Yarsan

2013-05-11

سخنرانی آقای علی مهرابی سخنگویی سازمان دموکراتیک یارسان در مجمع حقوق بشر سازمان ملل
سخنرانی آقای علی محرابی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون " شرایط یارسانان در ایران " , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 14 مارچ 2013

سخنرانی آقای علی مهرابی سخنگویی سازمان دموکراتیک یارسان در مجمع حقوق بشر سازمان ملل و تعریفی جامعه شناسانه در باره جامعه یارسان.
 مردم جامعه یارسان از خیلی لحاظ مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند چه از سوی کشورهای اشغالگر  و متاسفانه از سوی برادران کرد خویش نیز  مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند این ما با چشم خود دیده ایم و بارها با گوش خویش نیز شنیده ایم توسط ملاهای کرد به این جامعه با روز روشن توهین شده استدر حالیکه جامعه یارسان از اصیلترین و پاکترین کردهای هستند که به آئین کهن خویش پشت نکرده اند و از اصالت خویش نگهبانی نموده اند و میتوان گفت  یارسان  و جامعه یارسان از هویت ملی و کردستانی پاسداری و حفاظت نموده اند. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar