Social Icons

Yarsan

2013-02-05

احضار تعداد بیش از 40 خانواده‌ یارسانی به‌ دادگاه‌ رژیم در کرمانشاه‌ما مسئولین وبلاگ یارسان این عمل را قویا محکوم کرده‌ و از نهادهای خیر خواه‌ و حقوق بشری درخواست میکنیم که بر رژیم جنایت پیشه ایران فشار وارد کنند تا حقوق اقلیتهای مذهبی منجمله‌ یارسانیان را در ایران رعایت کند بی شک مردم یارسان و جامعه یارسانی همیشه در زیر ظلم و ستم بوده اند چه از سوی برادران کورد مسلمان خویش و چه از سوی رژیمهای اشغالگر


رژیم ایران حتی به مظلومیت این جامعه فکر نمیکند. واقعا مردم یارسان مردمانی مظلوم و ستمدیده هستند،وقتیکه این خبر را روی سایت یارسان میدیا مشاهده نمودم قلبم تپید و یاد مظلومیت این جامعه افتادم که‌ چقدر مظلوم هستند. چقدر به این جامعه در طول تاریخ ظلم شده است من به‌ گوش خود شنیده ام حتی توسط برادران مسلمان کرد خویش نیز به این جامعه به طور علنی توهین واین مردم را مورد تحقیر قرار داده اند. روزی تحت نام کافر یا بی دین روزی دیگر تحت عنوان اینکه این جامعه نماز نمیخوانند و حتی در مواردی معاشرت با جامعه یارسان را حرام دانسته اند. 

شاید اگر تصمیم گیرنده‌ خود مردم عادی باشند روابط و معاشرت اجتماعی بین مسلمانها و اقلیتهای آیینی از جمله‌ یارسانیان صمیمانه‌ خواهد بودلاکن این ظلم و ستم و تفرقه‌ انداختن توسط دولت مردان جمهوری اسلامی انجام میگیرد.دراین رابطه از مردم عزیز کرمانشاه و شهرهای اطراف آن درخواست میکنیم که یارسانیان را تنها نگذارند و به دولت اجازه ندهند به این مردم مظلوم ظلم فشار وارد کنند،این مردمان همزبانان شما هستند تا میتوانید از برادرانتان حمایت کنید. 

مردم یارسان بخشی جدای ناپذیر از شماها هستند اهای مردم لک اهای مردم عزیز سنجابی اهای مردم عزیز کرمانشاه  یارسانیان برادران شما هستند  .


احضار تعداد بیش از 40 خانواده‌ یارسانی به‌ دادگاه‌ رژیم در کرمانشاه‌
یارسان میدیا: طبق خبرهای موثقی کە بە دستمان رسیدە ڕژیم دوبارە با شیوهای گوناگون  بە مردم فشار میآورد تا آنها را مجبور 
بە بعضی کارهای ناخواستە کند، طبق خبرهای موثق مدت چند روزی است کە زیاتر از ٤٩ خانوادە از مردم شهرستان سرپلذهاب کە همگی  از مردم یارسان هستند بە دادگاه نظامی کرمانشاه(دادگاه انقلاب) احضار شدە و بە آنها ابلاغ شدە است کە دیگر این خانوادەها هیچ حقوقی از طرف حکومت  شامل حالشان نمیشود، وقتی مردم دلیل این اقدام را جویا میشوند بە صراحت بە آنها گفتە میشود کە آنها مسلمان نیستند و نماز نمیخوانند و این هم قانون تازە است کە در آیندە شامل خانوادەهای زیادی میشود.  قابل ذكر است كه‌ این افراد تا كنون حقوق بگیر رژیم و بعضی نیز بازنشسته‌ هستند
لازم بە ذکر است کە از این ٤٩ خانوادە تا بحال ٣٩ خانوادە بە دادگاه احضار شدە و جواب منفی از طرف دادگاه‌ رژیم دریافت نموده‌اند و بی گمان بقیە انتظار همان جوابی هستند کە بقیە گرفتەاند.
طبق همین خبر این تعداد بە ٨٠ خانوادە میرسد کە بقیە از استان کرمانشاه‌ میباشند.
سردار عظیمی فرماندە سپاه بنی اکرم ، سرهنگ عبدلحسین پرویز و علی رستمی از مقامهای رژیم هستند که‌ عوامل اجرائئ این مهم هستند
اسم ٣٩ خانوادە از این ٨٠ خانوادە بە قرار زیر است.
١.یدللا ویسی
٢.علی کریمی
٣.سلیم مددی
٤.امین مددی
٥.سمین مددی
٦.عزیزخان رضایی
٧.علیمراد کرمی
٨.عظیم الیاسی
٩.عباس الیاسی
١٠.علینظر جوانمیری
١١.علیمیر جوانمیری
١٢.غلام جوانمیری
١٣.محمد آذرکمند
١٤.روزان رحمانی
١٥.علیدوس حیدری
١٦.علی پاشا حیدری
١٧.ایاز رستمی
١٨.بهمن ویسی
١٩.بهمن ویسی تبار
٢٠.عباس رستمی
٢١.کاکەعزیز فرجی
٢٢.هواس رستمی
٢٣.رضا خوانی
٢٤.کاکەرضا رضایی
٢٥.عسکر روستمی
٢٦.براعزیز کرمی
٢٧.قاسم یاری
٢٨.قباد رضایی
٢٩.مهدی خان رضایی
٣٠.عبدالە راعدکیانی
٣١.شامراد راستی فر
٣٢.آقامراد کرمی
٣٣.عزیزمراد محمدی
٣٤.نادر غلامی
٣٥کشتمند جوانمیری
٣٦.نمامعلی محمدی
٣٧.خسرو کرمی
٣٨.براعزیز فرجی
٣٩شریفی
http://www.yarsanmedia.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar